Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων τις ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξηςΠίνακες απορριπτέων