Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων τις ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: