Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΣΟΧ2 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΜΞ465ΧΘΕ-Η7Ρ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8.01.2018 μέχρι 18.01.2018

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: