ΤΑΜΕ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Eπιδότησης

Title : Χρηματικό Βοήθημα σε αιτούντες διεθνή προστασία

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 30/11/2021

Δικαιούχοι: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Budget: 12.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 051

Λεπτομέρειες

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης πολιτών τρίτων χωρών
National Programme
ΤΑΜΕ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020
Beneficiaries: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 047

National Programme ΤΑΜΕ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Beneficiaries: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 044

National Programme ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Πέμπτη 31/12/2020

Beneficiaries:

• Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων τους)
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
• Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Ελλάδα
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2646/1998 (Α΄ 245), συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
Προϋπολογισμός: 10.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 040 06-01-2020

Λεπτομέρειες

National Programme ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων

National Programme ΤΑΜΕ
Περίοδος Υποβολής: 20/11/2019-31/05/2020
Beneficiaries: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 039

National Programme ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 15/11/2019-31/03/2020

Beneficiaries: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 037 08-11-2019

Λεπτομέρειες

National Programme ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 08/11/2019 - 31/12/2020

Beneficiaries: Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Προϋπολογισμός: 700.000 €

Κωδικός Πρόσκλησης:  036 04-10-2019

Λεπτομέρειες 

National Programme ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 04/10/2019 - 01/11/2019

Beneficiaries:

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
• Διεθνείς Οργανισμοί
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Προϋπολογισμός: 280.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 035 31-05-2019

Λεπτομέρειες

National Programme ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 31/05/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϋπολογισμός: 5.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 034 02-04-2019

Λεπτομέρειες

National Programme ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 02/04/2019-31/12/2019 Beneficiaries: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Προϋπολογισμός: 50.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 031

National Programme ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 07/02/2019 - 31/12/2019
Beneficiaries: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ)\
Προϋπολογισμός: 15.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης:  030

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 20/11/2018 - 19/12/2018

Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ)

Budget: 7.800.000€ €

Κωδικός Πρόσκλησης: 028

Λεπτομέρειες

National Programme: TAME

Περίοδος Υποβολής: 03/08/2018 - 30/11/2018

Δικαιούχοι: Reception and Identification Service

Budget: 2.200.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018

Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Budget: 74.400 €

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 05/06/2018 - 31/12/2019

Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Budget: 3.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 24/01/2018 έως 18/04/2018

Δικαιούχοι: 

•Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής
Budget: 2.500.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 021

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 30/04/2018

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών

Budget: 15.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 020

Λεπτομέρειες

National Programme: TAME

Περίοδος Υποβολής: 11/12/2017 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Δικαιούχοι:

 • Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους,
Προϋπολογισμός: 50.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Λεπτομέρειες

National Programme: TAME

Περίοδος Υποβολής: 03/11/2017 - 20/11/2017

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Budget: 63.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Λεπτομέρειες

National Programme: TAME

Περίοδος Υποβολής: 09/10/2017 - 11/10/2017

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης

Budget: 8.100.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 03/07/2017 - 02/10/2017

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Budget: 25.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 014

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 19/6/2017 - 31/7/2017

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Budget: 45.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 013

Λεπτομέρειες 

National Programme: TAME

Περίοδος Υποβολής: 02/06/2017 - 05/07/2017

Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας

Budget: 175.000 €

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 24/05/2017 - 30/06/2017

Δικαιούχοι: 

• Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων φορέων τους,
Budget: 15.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 009

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 10/04/2017 - 31/07/2017

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Budget: 3.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 008

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017

Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Budget: 400.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Λεπτομέρειες

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 11/10/2016 - 25/10/2016

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Budget: 10.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 005

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 29/09/2016 - 10/10/2016

Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Budget: 5.000.000 €

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 20/09/2016 - 31/10/2016

Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας

Budget: 7.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 002

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 29/08/2016 - 22/12/2016

Λεπτομέρειες 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022

Beneficiaries: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Budget: 200.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Λεπτομέρειες

Προσκλήσεις/Συμφωνίες επιδότησης Εντεταλμένης Αρχής - Υπηρεσία Ασύλου

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: