1. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Για τη θέσπιση  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMΙF 2021_1147) (πλήρες κείμενο)

Για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (MΔΣΘ/BMVI 2021_1148) (πλήρες κείμενο)

Για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF/TEA 2021_1149) (πλήρες κείμενο)

Για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων. (πλήρες κείμενο)

2. Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο

Ν.4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

3. Προγράμματα Ελλάδας 2021 - 2027

Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)
Πρόγραμμα Ελλάδας - Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ)
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

4. Επιτροπή Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021 - 27

Συγκρότηση, Σύνθεση και Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/AMIF), συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ά. 29 και 63 του Ν. 4914/2022 (Α’ 61). 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ, Ενδιάμεσων Φορέων, άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε., φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέχουν με ρόλο παρατηρητή και συμβουλευτικά. Τέλος, ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης αυτής και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της, μπορεί να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως έργο τη στήριξη της εφαρμογής των Προγραμμάτων των TA.M.E.Y., την παρακολούθηση της προόδου τους και την επίτευξη των στόχων τους καθώς και το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και συμπληρωματικότητά τους και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών κανονισμών. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προτείνει και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών.

Συνημμένα

Υπουργική απόφαση

1η Τροποποίηση

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης Αρχής. Η Επιτροπή ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την 1η Συνεδρίαση αυτής (16.12.2022).

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας: Έκδοση 1η - Δεκέμβριος 2022

Powered By EmbedPress

Συνεδριάσεις

1η Συνεδρίαση

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση στις 17 διαδικτυακά (μέσω τηλεδιάσκεψης/πλατφόρμα Webex), δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 744297/09.12.2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Invitation

Ημερήσια Διάταξη

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Απόφαση

Εγκεκριμένα Πρακτικά

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

2η Συνεδρίαση

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 συνήλθε σε 2η Συνεδρίαση στις 17 Ιανουαρίου 2023, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 15294/10.01.2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Invitation

Ημερήσια Διάταξη

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Απόφαση Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης ΕπΠα ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Powered By EmbedPress

Γραπτές διαδικασίες

5. Εξειδίκευση

Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Δεκέμβριος 2022

Powered By EmbedPress

Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2023

Powered By EmbedPress

Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Έκδοση 3.0, Μάρτιος 2023

Powered By EmbedPress

Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Έκδοση 4.0, Μάρτιος 2023

Powered By EmbedPress

6. Προγραμματισμός Προσκλήσεων

December 2022

Powered By EmbedPress

February 2023

Powered By EmbedPress

March 2023

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

7. Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Νοέμβριος 2022)

Powered By EmbedPress

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΤΑΜΕ/AMIF (Ιανουάριος 2023)

Powered By EmbedPress

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΜΔΣΘ/BMVI (Ιανουάριος 2023)

Powered By EmbedPress

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων TEA/ISF (Ιανουάριος 2023)

Powered By EmbedPress

8. Προσκλήσεις/Αποφάσεις ένταξης

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF)

AMIF_001: «ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, μέσω της απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ. 
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 37.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 22/12/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

AMIF_003: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013»

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 7.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 04/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 13:00 έως την 31/03/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

AMIF_004: «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

 Στόχος είναι η ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) με διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και στις Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), του Υπουργείου Μετανάστευσης καιΑσύλου.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 6.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 12/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 31/03/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

AMIF_006: «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία»

Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στις διαδικασίες ασύλου, μέσω παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ασύλου (καταγραφή, συνέντευξη, επικοινωνία με αιτούντες κ.α.).
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 9.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 12/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 31/03/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
 • Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 6000412
 • Ένταξη της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6000543

AMIF_008: «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Η δράση καλύπτει ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών για οδικές μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου, ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από/προς λιμάνια της ενδοχώρας και οδηγές μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη των Πολιτών Τρίτων Χωρών. 
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 2.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
 • Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας» με Κωδικό ΟΠΣ 6000500

AMIF_009: «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια υποστήριξης των διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης»

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια υποστήριξης των διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 2.500.000,00 €

Instructions for the Application: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 27/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

AMIF_010: «Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων (φωτογραφία προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα & υπογραφή) τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής, καθώς και στην επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.824.000,00€

Instructions for the Application: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 06/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/BMVI)

BMVI_001 «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) με διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης/ στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και στις Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 2.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 23/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

BMVI_002: «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςFacilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςΜΔΣΘ)»

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 55.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 23/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

BMVI_003: «Εν συνεχεία υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων»

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργική ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της συντήρησης και εν συνεχεία υποστήριξης των μέσων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης (επιτήρησης) των θαλασσίων συνόρων, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 15.600.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την31/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

BMVI_004: «Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και μετά τις Οδηγίες υποβολής να προστεθεί πεδίο «Απόφαση/εις Ένταξης»

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η προμήθεια σκαφών με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 105.500.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
 • Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6000580
 • Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων» με Κωδικό ΟΠΣ 6000562

BMVI_006: «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου»

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής στις λιμενικές αρχές της παραμεθορίου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

BMVI_008: «Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες με προσωπικό Field Workers, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής αιτήσεων θεώρησης Schengen από τρίτες χώρες.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 9.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

BMVI_009: «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 700.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF)

ISF_001 : «Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της προμήθειας προστατευτικού εξοπλισμού.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 850.000,00 €

Instructions for the Application: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 17/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Τεχνική Βοήθεια

«Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027»

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την τεχνική, λειτουργική, επιστημονική, τεχνολογική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, των ενδιάμεσων φορέων, των δικαιούχων, της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και λοιπών φορέων που προσφέρουν υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο έργο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ για τις ΠΠ 2014-2020 και 2021-2027, σύμφωνα με τα ά. 39 παρ. 2 του Καν. 1147/2021, 33 παρ. 2 του Καν. 1148/2021 και 34 παρ. 2 του Καν. 1149/2021, τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το άρθρο 43 του Ν. 4914/2022, το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021, την ΚΥΑ 2711/29.12.2020 (Β ́5772), την ΚΥΑ 780/16.03.2021 (Β ́997), καθώς και το λοιπό σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 72.438.437,04 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 11/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2029 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
 • Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6000280
 • Ένταξη της Πράξης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000663

9. Δημοσιότητα

Λογότυπα (GRE-ENG)

   ΛΟΓΟΤΥΠΑ GRE

  Λευκό φόντοΛευκό φόντο
  Διάφανο φόντο
  Λευκό φόντο
  Διάφανο φόντο

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ENG

  Λευκό φόντο
  Διάφανο φόντο
  Διάφανο φόντο
  Λευκό φόντο

Οδηγός Επικοινωνίας ΤΑΜΕΥ 2021-27

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: