Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Περιφερειακό Γραφείο Σάμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994

Announcement

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 29-09-2015 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 08-10-2015.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: