Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Περιφερειακό Γραφείο Σάμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994

Ανακοίνωση

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 29-09-2015 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 08-10-2015.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber