Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Περιφερειακό Γραφείο Σάμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994

Ανακοίνωση Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 29-09-2015 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 08-10-2015.

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Περιφερειακό Γραφείο Σάμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994 Read More »