Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τον κωδικό θέσης 101 Ειδικότητας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2016, Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου

Πρακτικό