Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού, ως προς τα Τμήματα Ζ’, Η’, Θ’ και Ι’ της αριθ. πρωτ. 3993/2016 Προκήρυξης με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διακήρυξη