Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ