α’εξάμηνο 2020. Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων οι άδειες διαμονής είναι έτοιμες προς παράδοση στους δικαιούχους. Από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2020