Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» ΑΔΑ: 9ΛΑ946ΜΔΨΟ-Ι0Φ

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία €4.220.840,00 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% της εκτιμώμενης αξίας CPV 72000000-5, 72221000-0

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

  • Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων για την επιτυχή υλοποίηση παρεμβάσεων, δράσεων και Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της εκπόνησης οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων, κλπ.
  • Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων.
  • Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή
  • Θεματική Περιοχή 4: Οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων, δράσεων και έργων με την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης (PMO) και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης τους.
    Θεματική Περιοχή 5: Υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε όλο τον κύκλο ζωής των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καιπρομήθειας αγαθών.
  • Θεματική Περιοχή 6: Παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου, για έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο σχετικών Συμβάσεων χρηματοδότησης (Grant Agreements).

Διαβάστε Αναλυτικά

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber