Έγκριση του από 26/09/2016 Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 5041 / 30.03.2016 Διακήρυξης που αφορά το Τμήμα Β του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) οικίσκων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber