Ενημέρωση για Προσφεύγοντες

Βάσει του νόμου 4363/2019, ενημερώνονται οι αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει προσφυγή πριν την 20-7-2016 και επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί
ακόμη απόφαση, ότι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Αρχή Προσφυγών και με αίτησή τους να ζητήσουν την εξέταση της προσφυγής τους.
Εάν δεν προσέλθουν μέχρι και 30-4-2020 η υπόθεσή τους θα απορριφθεί.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber