Search
Close this search box.

Θεμελιώδη Δικαιώματα Μηχανισμός Καταγγελιών

decorative logo
Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;

1. Πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΥΠΘΔ) εάν θεωρεί ότι θίγεται άμεσα από ενέργειες ή παραλείψεις δημόσιας αρχής και θεωρεί πως ένα ή περισσότερα από τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της έχουν παραβιαστεί εξαιτίας των εν λόγω ενεργειών ή παραλείψεων, κατά την είσοδο στη χώρα ή/και κατά τις διαδικασίες υποδοχής ή/και κατά τη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Πώς υποβάλλω μία καταγγελία;

2. Η καταγγελία σας πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και επωνύμως. Η καταγγελία σας θα αξιολογηθεί, σε προκαταρκτικό στάδιο, από τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΥΠΘΔ), ο οποίος ενεργεί αυτόνομα και είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η χρήση αυτού του εντύπου καταγγελίας θα βοηθήσει τον ΥΠΘΔ να διεκπεραιώσει την καταγγελία σας πιο αποτελεσματικά, αλλά μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας εγγράφως και με άλλα μέσα της επιλογής σας. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο ΥΠΘΔ ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες, έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να καταχωρήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω.

3. Οι καταγγελίες δύνανται να υποβληθούν, προς το παρόν, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

4. Δεν υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη έκταση για την καταγγελία σας. Η καταγγελία σας συνιστάται, ωστόσο, να μην υπερβαίνει τις 15 σελίδες.

5. Δεν απαιτείται να προβείτε σε άλλες ενέργειες πριν την υποβολή της καταγγελίας σας.

6. Η υποβολή της καταγγελίας σας στον ΥΠΘΔ δεν σας εμποδίζει να προβείτε και σε άλλες μορφές καταγγελίας, όπως για παράδειγμα δικαστικής προσφυγής ενώπιον εθνικών ή ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

7. Επισημαίνεται ότι τίθενται στο αρχείο καταγγελίες περιστατικών, για τα οποία έχετε προσφύγει ενώπιον δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών.

8. Πρέπει να περιγράψετε με τρόπο συγκεκριμένο, ειδικό και επαρκώς τεκμηριωμένο τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας σας, τα οποία δύνανται να στοιχειοθετούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.

9. Η υποβολή της καταγγελίας σας είναι δωρεάν.

Τι θα συμβεί μετά την υποβολή της καταγγελίας μου;

10. Ο ΥΠΘΔ διεκπεραιώνει όλες τις καταγγελίες με εμπιστευτικότητα.

11. Εντός εύλογου χρόνου, ο ΥΠΘΔ θα προβεί σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας σας, θα τη διαβιβάσει, εφόσον κριθεί παραδεκτή, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και θα σας ενημερώσει γραπτώς. Ο ΥΠΘΔ θα ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία εξέτασης της καταγγελίας σας.

12. Εάν η καταγγελία σας κριθεί απαράδεκτη, ο ΥΠΘΔ θα σας ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους του απαραδέκτου και, εάν είναι εφικτό, θα σας παράσχει περαιτέρω επιλογές για την καταγγελία σας.

13. Εάν η καταγγελία σας κριθεί απαράδεκτη, ο ΥΠΘΔ θα προβεί σε επαναξιολόγησή της εφόσον υποβάλετε νέα αποδεικτικά στοιχεία.

14. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας του/της καταγγέλλοντος/ουσας θα πρέπει να κοινοποιείται το συντομότερο δυνατό στον ΥΠΘΔ.

1. Πληροφορίες σχετικά με τον/την καταγγέλλοντα/ουσα

Τα πεδία με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
2. Πληροφορίες σχετικά με την καταγγελλόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Πληροφορίες σχετικά με την καταγγελλόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών, τόπου, περιγραφής τυχόν ενεργειών ή παραλείψεων του εμπλεκόμενου προσωπικού. Παρακαλώ εξηγήστε πώς θεωρείτε ότι αυτές οι ενέργειες ή παραλείψεις δύνανται να στοιχειοθετούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.
3. Υποβολή της καταγγελίας σας σε άλλες αρχές
Σημείωση: Επισημαίνεται ότι καταγγελίες περιστατικών, για τα οποία έχετε προσφύγει ενώπιον δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, τίθενται στο αρχείο.
4. Αντίγραφα υποστηρικτικών εγγράφων:

α. Παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφα όλων των διαθέσιμων υποστηρικτικών εγγράφων που σχετίζονται με την καταγγελία σας. Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων είναι, ενδεικτικά:

(1) Αντίγραφο της ταυτότητάς σας, διαβατήριο ή άλλα ταυτοποιητικά έγγραφα.
(2) Αντίγραφα τυχόν αποδεικτικών εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο, εκθέσεων, πιστοποιητικών, καταθέσεων μαρτύρων ή άλλων υποστηρικτικών εγγράφων σχετικών με την καταγγελία σας.
(3) Εάν έχετε υποβάλει την καταγγελία σας σε άλλα θεσμικά όργανα ή δικαστήρια, παρακαλώ προσκομίστε αντίγραφα εγγράφων που σχετίζονται με τις διαδικασίες αυτές (π.χ. έντυπα καταγγελίας, μηνυτήριες αναφορές, υπομνήματα ή αποφάσεις).
Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο αποσταλεί, δεν θα σας επιστραφεί
5. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Με την υποβολή της παρούσας καταγγελίας συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΥΠΘΔ) για την προκαταρκτική αξιολόγηση της καταγγελίας σας και τον εξουσιοδοτείτε ρητά να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή σε άλλα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά περίπτωση, εάν η καταγγελία σας κριθεί παραδεκτή.
Ο ΥΠΘΔ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορεί να ενεργήσει προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός του, σε κάθε περίπτωση όμως διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δείτε εδώ:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας παρακάτω:

Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - Έκδοση ν.1

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber