Search
Close this search box.

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο

Προγράμματα/Δράσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ένταξης συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μετεξέλιξη των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ένταξη (National Contact Points on Integration). Η σύστασή του πραγματοποιήθηκε κατ’ επιταγή του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών [COM(2016) 377 final] και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2016. Στο εν λόγω Δίκτυο η χώρα μας εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης.

Κύρια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ένταξη της Ε.Ε. αποτελούν:

  • η παροχή συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης στην Ε.Ε. και στις υπηρεσίες της για θέματα σχετικά με την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών,
  • η πληροφόρηση της Ε.Ε. και των κ-μ για τις εξελίξεις αναφορικά με τις πολιτικές ένταξης σε εθνικό επίπεδο,
  • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και με άλλα δίκτυα των κ-μ (σε επίπεδο Ε.Ε.) σε σχετικούς τομείς πολιτικής (όπως εργασία, εκπαίδευση, ισότητα).

Πρόσφατα το ΕΙΝ θέσπισε το «Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοήθειας» (Mutual Assistance Project) το οποίο αποτελεί έναν μηχανισμό ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών στον ενταξιακό τομέα μεταξύ των κ-μ, το οποίο είναι ανοιχτό προς υποβολή προτάσεων στις αρχές κάθε χρόνου. Τα κ-μ καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να λάβουν υποστήριξη πάνω σε ένα συγκεκριμένο ενταξιακό ζήτημα με ξεκάθαρο και ορισμένο στόχο και περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς επίσης και να υποδείξουν τα κ-μ με τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν κρίνοντας ότι διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα ένα κ-μ υποβάλλει αίτημα με το οποίο ζητά να λάβει την υποστήριξη ενός ή δύο άλλων κ-μ προκειμένου να αναπτύξει ή να βελτιώσει μια συγκεκριμένη πολιτική ή πρακτική στον τομέα της ένταξης. Επιπλέον, το έργο θα πρέπει να συνδέεται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (π.χ. αναμόρφωση της στρατηγικής, υλοποίηση μιας νέας πολιτικής ή προγράμματος κ.ο.κ.).Τα προτεινόμενα έργα μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως διακρατικές συναντήσεις, αποστολές εμπειρογνωμόνων, τεχνικά εργαστήρια και συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου. Η Ε.Ε. από την πλευρά της δεσμεύεται να παράσχει την οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο έργο.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης συμμετείχε το 2019 σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοήθειας, μαζί με την Κύπρο και την Εσθονία, ανταποκρινόμενη στην πρόταση της Κύπρου που αφορούσε σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη συγκρότηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη και τη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη εργασίας στην Θεσσαλονίκη 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κύπρου και της Ελλάδας. Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η τελική επίσκεψη εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Βοήθειας.

Με δεδομένη την άκρως επιτυχημένη εμπειρία της συμμετοχής αυτής η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης υπέβαλε τον Ιανουάριο του 2020 αίτημα για Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοήθειας ζητώντας τη συνδρομή της Αυστρίας και της Ιταλίας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων – καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης επί συγκεκριμένης θεματολογίας που έχει ως κεντρικούς άξονες: α) τη συνέργεια τοπικών αρχών και άλλων τοπικών παραγόντων στο σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ένταξης και β) την καλύτερη οργάνωση της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές με στόχο την ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών σε τοπικές κοινωνίες. Το εν λόγω αίτημα εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2021, παρατεινόμενη λόγω της πανδημίας.

Προγράμματα/Δράσεις σε Διεθνές Επίπεδο

Το Budapest Process είναι ένας διαπεριφερειακός διάλογος που ξεκίνησε το 1991 γύρω από τη θεματική της μετανάστευσης, στον οποίο συμμετέχουν χώρες και Διεθνείς Οργανισμοί από την Ευρώπη ως τις περιοχές του Δρόμου του Μεταξιού. Η Ελλάδα είναι μια από τις 59 χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν την πλατφόρμα διαλόγου και επιχειρησιακής συνεργασίας. Σημεία σταθμός της εν λόγω συνεργασίας αποτελούν:

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber