Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό ασφαλών τρίτων χωρών και ασφαλών χωρών καταγωγής

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό ασφαλών τρίτων χωρών και ασφαλών χωρών καταγωγής

Την μελέτη και την υποβολή προτάσεων αναμόρφωσης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον καθορισμό των τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς, καθώς επίσης και αυτών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς χώρες καταγωγής (άρθρα 86-87 ν. 4636/2019) αναλαμβάνει Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4622/2019.

Η Ομάδα Εργασίας, θα μελετήσει τις οικείες διατάξεις του κοινοτικού, εθνικού και του απορρέοντος από Διεθνείς Συνθήκες, δικαίου, ιδίως το περιεχόμενο των εννοιών «ασφαλής τρίτη χώρα» και «ασφαλής χώρα καταγωγής» και εφόσον απαιτείται, θα προτείνει την τροποποίηση του υφισταμένου νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.

Επίσης έχει ως έργο να εισηγηθεί την εξειδίκευση, το είδος, την προέλευση, το εύρος και τον τρόπο αξιολόγησης των στοιχείων που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, να προτείνει σχέδια εφαρμοστικών κανονιστικών πράξεων  και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη βέλτιστη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και της Κοινοτικής Οδηγίας που ενσωματώνουν.

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης και συγκρότησής της, αποτελείται από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, ο καθένας στον τομέα του και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ειδικότερα από τους:

1. Γαβουνέλη Μαρία του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

2. Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα του Ανδρόνικου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του  Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.  

3. Παπαγεωργίου Ιωάννη του Φιλώτα, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

4. Φίλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Δρ. Πανεπιστημίου Reading, Διεθνολόγο, ως μέλος.

5. Δημόπουλο Σωτήριο του Παναγιώτη, Διδάκτορα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου & Πτυχιούχο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Κιέβου, ως μέλος.

6. Σημαντήρα Νικόλαο του Ιωάννη, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου, ως μέλος.

7. Καραβία Μάρκο του Κωνσταντίνου Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλος.

8. Μιχελογιαννάκη Μαρία του Εμμανουήλ, Νομικό Σύμβουλο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλος.

9. Σκαρλάτο Κωνσταντίνο του Νικολάου, Δικηγόρο Παρ’ Εφέταις, Νομικό της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου, ως μέλος.

10. Γούλα Ευάγγελο του Αθανασίου, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως μέλος.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλος Γεωργιάδης.  

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber