Προκήρυξη Διαγωνισμών Πλαίσιο για τις ανάγκες του Μεταναστευτικού, καταργώντας τις έκτακτες διατάξεις ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στο Μεταναστευτικό – αναφορικά και με τις ροές και με διάφορα έκτακτα συμβάντα στις Δομές Φιλοξενίας – προχωρά στη σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο σε συνέχεια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Home) και την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αναλύονται παρακάτω, το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου επιχειρεί να δώσει μακροχρόνιες λύσεις στα προβλήματα συμβασιοποιήσεων στο Μεταναστευτικό, καθώς αντιμετωπίζει τις ανωτέρω προμήθειες με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές διαγωνιστικές διαδικασίες.
Παράλληλα καταργεί στις 31/12/2021 τις κατ’ εξαίρεση διατάξεις διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (αρ. 96, ν. 4368/2016 ΦΕΚ Α΄ 21), που θέσπισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ, όπως έχει ήδη δεσμευτεί ο Υπουργός κ. Νότης Μηταράκης στη Βουλή.

Η συνολική αξία έκαστης Συμφωνίας – Πλαίσιο δεν αποτελεί δέσμευση οποιουδήποτε ποσού. Αποτελεί το μέγιστο ύψος που μπορούν να φθάσουν οι εκτελεστικές συμβάσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Επίσης, η εκτέλεση και πληρωμή των συμβάσεων – πλαίσιο γίνεται στη βάση των εκτελεστικών συμβάσεων και υλοποιείται απολογιστικά βάσει του πραγματικού ποσού που εν τέλει αναλώθηκε και όχι βάση του ονομαστικού ποσού των Συμβάσεων – Πλαίσιο ή των Εκτελεστικών Συμβάσεων.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Όπως είχα δεσμευθεί στην Βουλή, προχωράμε στη διενέργεια πολυετών διαγωνισμών – πλαίσιο για όλες τις ανάγκες του Μεταναστευτικού. Επιτυγχάνοντας διαφάνεια στις διαδικασίες, δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε έκτακτου γεγονότος και τερματίζοντας τις έκτακτες διατάξεις που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση.»
Οι συμφωνίες- πλαίσιο αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες:
Α. Παροχή Υπηρεσιών

 1. Συμφωνία – Πλαίσιο για την σίτιση των αιτούντων άσυλο
 2. Συμφωνία – Πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δομών φιλοξενίας και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου (facility management)
  Οι Συμφωνίες – Πλαίσιο θα έχουν διάρκεια 4 έτη, ενώ θα χωριστούν έκαστη σε 6 (γεωγραφικά) μέρη. Θα περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης έως 100% του φυσικού αντικειμένου, για να αντιμετωπισθούν οι όποιες απρόβλεπτες συνθήκες. Ανά Συμφωνία – Πλαίσιο και ανά μέρος, θα προκύψει ένας ανάδοχος, ενώ θα υπάρχει κατάταξη στους μειοδότες ώστε σε περίπτωση έκπτωσης του πρώτου μειοδότη, αυτόματα να δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών από τον δεύτερο, χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία.
  Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται βάσει Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα ανατίθενται. Το πλεονέκτημα της γεωγραφικής κατανομής είναι ότι οι ανάδοχοι της κάθε Συμφωνίας – Πλαίσιο, θα οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στις Δομές και τις λοιπές Υπηρεσίες, αλλά σε όλο το γεωγραφικό τμήμα που θα τους έχει ανατεθεί, με σκοπό να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε κάθε έκτακτο συμβάν που τυχόν προκύψει σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
  Οι Συμφωνίες – Πλαίσιο θα υλοποιηθούν βάσει του άρθρου 28 του ν. 4412/2016, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας και όλα τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας (δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη Διαύγεια, έγκριση από Διαχειριστική Αρχή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενημέρωση Βουλής των Ελλήνων). Η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: (α) επιλογή οικονομικών φορέων βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και τεχνικής επάρκειας και (β) κατάταξη οικονομικών αναδόχων βάσει οικονομικής προσφοράς.
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, όπως έχει ήδη πράξη η Κυβέρνηση σε αντίστοιχες Συμβάσεις, θα υπάρξει ενδελεχής ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, πριν την υπογραφή των Συμβάσεων – Πλαίσιο.
  Β. Προμήθεια Αγαθών
 3. Δυναμικό Σύστημα Αγορών / Κατάλογος Προμηθευτών
  Με το «Δυναμικό Σύστημα Αγορών», βάσει του αρ. 33 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή επιχειρεί να προμηθευτεί το σύνολο των αγαθών που απαιτούνται για το σύνολο των εγκαταστάσεών της σε όλη τη χώρα. Θα έχει διάρκεια 5 έτη, ενώ υλοποιείται ως ακολούθως: δημιουργείται ανά κατηγορία CPV (κατηγορία αγαθών), ηλεκτρονικός κατάλογος προμηθευτών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος παραμένει ανοιχτός προς εγγραφή καθ’ όλη τη διάρκειά του. Κάθε φορά που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προβεί σε μία προμήθεια, υποχρεούται να απευθυνθεί στο σύνολο των οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στη συγκεκριμένη κατηγορία CPV, ενώ η επιλογή του εκάστου αναδόχου γίνεται βάσει της οικονομικότερης προσφοράς. Με την εν λόγω διαδικασία, υπάρχει πολύ μεγάλη σύντμηση των χρόνων που απαιτούνται σε σχέση με μία κλασική διαγωνιστική διαδικασία.
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber