Πρόσκληση δυνητικών δικαιούχων (Μ.Κ.Ο, Νομικά Πρόσωπα, κ.τ.λ.) με θέμα τη συλλογή απόψεων για έκδοση πρόσκλησης για ένταξη δράσης στο Ε.Π. 2014-2020 του Τ.Α.Μ.Ε. 2014-2020 για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία στον 1ο βαθμό

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber