Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προσκαλεί τους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την υπό ανάθεση υπηρεσία, ήτοι υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, οι οποίοι ανήκουν στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 20 του Ν. 4412/2016 (άρθ. 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών)να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές.

Αντικείμενο της σύμβασης είναιη παροχήυπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Π.Γ.Α. Αττικής, του Π.Γ.Α. Αλίμου, του Π.Γ.Α. Πειραιά, του Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζας, του Α.Κ.Α. Φυλακίου (Ορεστιάδα), του Π.Γ.Α. Θράκης (Αλεξανδρούπολη), του Π.Γ.Α. Ρόδου, του Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, του Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), του Π.Γ.Α. Κρήτης (Ηράκλειο), του Α.Κ.Α. Κορίνθου, του Α.Κ.Α. Ιωαννίνων, του Π.Γ.Α. Σάμου, του Π.Γ.Α. Λέσβου (Μόρια), του Α.Κ.Α. Παρανεστίου (Δράμα) και του Α.Κ.Α. Ξάνθης της Υπηρεσίας Ασύλουτου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 – 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. 140368/24.12.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ004330307, Α.Δ.Α.: 6ΠΘ8465ΧΙ8-ΑΔ0) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (79.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πίνακας συμμόρφωσης

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber