Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη Δράση «Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα»

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 12 ΠΔ 178/2014 καθώς και των άρθρων 22 και 80 § 27 του Ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4399/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 32 του ΠΔ 114/2010 για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 (SO1) «Άσυλο», Εθνικού Στόχου 1 (NO1) «Υποδοχή/ άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος. Προϋπολογισμός Δράσης: 2.800.000 €.

Στην παρούσα επισυνάπτεται η πρόσκληση και τα έντυπα που τη συνοδεύουν

Πρόσκληση

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Δράσης (Τ.Δ.Δ.)

Οδηγός Αξιολόγησης Αιτημάτων Χρηματόδοτησης

Τεχνικό Δελτίο Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Αίτηση Χρηματοδότησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Απόφαση Ένταξης / Τροποποίησης της Δράσης

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber