Search
Close this search box.

Διαμόρφωση χώρου – Τεχνικές παρεμβάσεις στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊσμού που θα πραγματοποιηθούν στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Θεσσαλονίκης, ώστε να προσφερθεί στους εργαζομένους των υπηρεσιών ένα περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό και ασφαλές, κατάλληλο για την υποδοχή ανηλίκων, οικογενειών και ευπαθών ομάδων. Για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα γίνει ανακαίνιση τμημάτων του χώρου, καθώς και αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση. Επιγραμματικά, οι εργασίες αφορούν σε τοποθέτηση νέων ελαφρών τοιχοπετασμάτων, εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, χρωματισμούς, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, δημιουργία νέων WC για το κοινό, καθώς και WC εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Επιπλέον, αναδιαμόρφωση χώρων κουζίνας, επιστρώσεις δαπέδων, καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων και όλων των λοιπών ενεργειών και εργασιών που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές.

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 100.745,55) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 124.924,48) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από την «Προκαθορισμένη Πράξη 2 – Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076405 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού (σύμφωνα με το άρθρο 22.Α), να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 22.Β), να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ και 22.Δ αντίστοιχα).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (€ 2.014,91).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://migration.gov.gr). Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η σχετική διαδικασία αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθ. πρωτ. 346530/06.07.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Απαραίτητα έγγραφα:

Διακήρυξη ΚΗΔΜΗΣ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

Ε.Ε.Ε.Σ./Τ.Ε.Υ.Δ.

Οικονομική Προσφορά έργου

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber