Υλοποίηση επείγουσας δράσης από την Υπηρεσία Ασύλου για την ταχύτερη εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας προσφύγων από τη Συρία, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποίηση επείγουσας δράσης από την Υπηρεσία Ασύλου για την ταχύτερη εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας προσφύγων από τη Συρία,με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης)

Για την υλοποίηση Δράσης με τίτλο «Επείγουσα Βοήθεια για τη λειτουργία Κλιμακίων Ασύλου που θα εξετάζουν με συντετμημένη διαδικασία αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα», υπεγράφη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΜΚΟ με την επωνυμία «Μετάδραση-Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη». Η Δράση, διάρκειας δώδεκα μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 1.181.447,89€, χρηματοδοτείται100% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας αυτής, η Υπηρεσία Ασύλου πρόκειται να συστήσει και να θέσει σε λειτουργία πέντε (5) αυτοτελή κλιμάκια ασύλου στην επικράτεια, για την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από πρόσφυγες από τη Συρία. Τα εν λόγω κλιμάκια θα στελεχωθούν από τριάντα πέντε (35) άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου και θα εξοπλιστούν από πόρους της επείγουσας χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ως άνω Συμφωνίας. Η ΜΚΟ με την επωνυμία «Μετάδραση-Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη», ως εταίρος υλοποίησης της Δράσης, πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες διερμηνείας στους επωφελούμενους της Δράσης. Αναμένεται ότι στο πλαίσιο αυτό θα επωφεληθούν περίπου 6.000 πρόσφυγες.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber