Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2A/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ανακοίνωση Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 20-08-2015 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 29-08-2015.