Απόφαση ματαίωσης της αριθ. πρωτ. 10169/30-06-2016 (κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 26003,1) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Κατασκευή στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ν. Έβρου»

Απόφαση