Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ7 /2016 της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. [ ΕΛΗΞΕ ]

Ανακοίνωση Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/09/2016 έως 29/9/2016. – [ ΕΛΗΞΕ ] Σημαντικές επισημάνσεις: 1)Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (για παράδειγμα αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, διπλώματα ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου ECDL κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα …

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ7 /2016 της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. [ ΕΛΗΞΕ ] Read More »