Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΣΟΧ2 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΜΞ465ΧΘΕ-Η7Ρ) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8.01.2018 μέχρι 18.01.2018