Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η αν. προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς έχοντες αντικείμενο σχετικό με την υπό ανάθεση υπηρεσία, να υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο διαγωνισμό με Α/Α: 60201.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού …

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Read More »