Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η αν. προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς έχοντες αντικείμενο σχετικό με την υπό ανάθεση υπηρεσία, να υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο διαγωνισμό με Α/Α: 60201.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (486.120,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2018.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα.

Διαπραγμάτευση

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber