Ημέρα: 27 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΓΑ Σάμου, ΑΚΑ Κορίνθου και ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω Απευθείας Ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΑΜΟΣ) ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) TΜΗΜΑ Γ” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994).Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (685.167,00€) …

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου Read More »

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber