Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (685.167,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (849.607,08€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα.
Η διάρκεια της σύμβασης (χρόνος υλοποίησης) ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014-2020 με την 100% χρηματοδότηση της Ε.Ε. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 59610/04.06.2018 (ΑΔΑ: 6Χ65465ΧΙ8-Θ2Ζ, ΑΔΑΜ: 18REQ003732414) απόφασης ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber