Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση & τον έλεγχο καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ