6 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Υπ. Αριθμ. 5/2020

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλ’επμ συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης του κτηρίου που θα στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικής χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης δώδεκα (12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία υπογραφής …

Διακήρυξη Υπ. Αριθμ. 5/2020 Read More »

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber