Πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλειόμενων δικηγόρων για το Μητρώο Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 19970/25-9-2020″ προκήρυξης

Πίνακας Αποκλειόμενων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd Πίνακας Επιλεγέντων Και Επιλαχόντων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd