2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων …

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA Read More »