Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Μίσθωση επτά (7) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος με την μέθοδο του Leasing, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τρία (3) έτη»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο τη μίσθωση επτά (7) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος με την μέθοδο του Leasing, με χρονική διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας να ανέρχεται στα […]

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Μίσθωση επτά (7) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος με την μέθοδο του Leasing, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τρία (3) έτη» Read More »