Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 66709).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.258.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (1.560.168,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (χρόνος υλοποίησης) ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014-2020 με την 100% χρηματοδότηση της Ε.Ε. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 59610/04.06.2018 (Α.Δ.Α.: 6Χ65465ΧΙ8-Θ2Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ004206941) απόφασης ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber