Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασίαπρος τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)» εκτιμώμενης αξίαςεπτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (716.120,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων), με δικαίωμα προαίρεσης 50%, ήτοι τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξήντα ευρώ (343.060,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων) [συνολική εκτιμώμενη αξία:ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδεςεκατόν ογδόντα ευρώ (1.059.180,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων)]. Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 40011.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για όλα τα τμήματα από την υπογραφή της και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1767/09.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ4Λ465ΦΘΕ-4ΘΡ) απόφασης χορήγησης και συγκεκριμένα από το Έργο 5: «Μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία σε κράτος μέλος που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα από υπηκόους τρίτης χώρας ή από απάτριδες» και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 39595/12.04.2016 (ΑΔΑ: Ω3Υ44653Ο7-8Γ1) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber