Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων) και η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα με ίδιους προϋπολογισμούς (150.000,00€ για κάθε τμήμα). Η διάρκεια της σύμβασης και για τα τέσσερα τμήματα είναι από την υπογραφή της μέχρι και 31/12/2019.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, MigrationandIntegrationFund) 2014-2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 1767/09.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ4Λ465ΦΘΕ-4ΘΡ) απόφασης χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 4493/15.01.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002574273, ΑΔΑ: 787Π465ΧΙ8-ΙΡΠ) απόφασης ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber