Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 116.942,25 € χρηματοδοτείται ως εξής: α. Οι 50 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου Α του τμήματος Α (ποσού 46.125,00 €) από εθνικούς πόρους του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου και β. Οι υπόλοιπες προμήθειες του τμήματος Α και το τμήμα Β (ποσού 70.817,25 €) από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία 5 Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου στην επικράτεια για εξέταση με συντετμημένη διαδικασία (fast track) αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα (συμφωνία χρηματοδότησης HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR).

Προσφορές γίνονται σε δύο τμήματα. Γίνονται δεκτές για ένα ή δύο Τμήματα για το σύνολο των απαιτήσεων κάθε τμήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 14/9/2015 και ώρα 17:00. Ο Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του Τμήματος Α της διακήρυξης είναι 13459 και ο Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του Τμήματος Β της διακήρυξης είναι 13460 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18/9/2015 και ώρα 10:00.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber