Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου “Διαμόρφωση χώρου – Τεχνικές παρεμβάσεις στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αθήνας”» /Α ΕΣΗΔΗΣ 201924)

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου – Τεχνικές παρεμβάσεις στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αθήνας» (CPV): 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες

Το έργο αφορά εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊσμού που θα πραγματοποιηθούν στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αθήνας, ώστε να προσφερθεί στους εργαζομένους των υπηρεσιών ένα περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό και ασφαλές, κατάλληλο για την υποδοχή ανηλίκων, οικογενειών και ευπαθών ομάδων. Για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα γίνει ανακαίνιση τμημάτων του χώρου, καθώς και αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση. Επιγραμματικά, οι εργασίες αφορούν σε τοποθέτηση νέων ελαφρών τοιχοπετασμάτων, εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, χρωματισμούς, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, δημιουργία νέων WC για το κοινό, καθώς και WC εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Επιπλέον, αναδιαμόρφωση χώρων κουζίνας, επιστρώσεις δαπέδων, καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων και όλων των λοιπών ενεργειών και εργασιών που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές.

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 100.557,69) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 124.691,54) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από την «Προκαθορισμένη Πράξη 2 – Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076405 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η /08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού (σύμφωνα με το άρθρο 22.Α), να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 22.Β), να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ και 22.Δ αντίστοιχα).

Απαραίτητα έγγραφα:

Διακήρυξη ΚΗΔΜΗΣ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

Οικονομική Προσφορά έργου

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber