Μεταγενέστερη Αίτηση

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτησή σας από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας.

Θα πρέπει να υποβάλετε τη μεταγενέστερη αίτηση στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που βρίσκεται πλησίον του τόπου διαμονής σας και να καταθέσετε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού προκειμένου να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: πατήστε για την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μετά την κατάθεση της μεταγενέστερης αίτησης δεν θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι νέα και ουσιώδη για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Μόνο εάν κριθεί δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Εάν η Υπηρεσία απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αναφέρεται στην απόφαση που σας επιδόθηκε.

Εάν υποβάλετε δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση, κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης δεν προστατεύεστε αυτομάτως από την απέλαση/επιστροφή.

Για κάθε δεύτερη ή επόμενη μεταγενέστερη αίτηση, πρέπει μαζί με την αίτησή σας να καταθέτετε παράβολο ύψους εκατό (100€) ευρώ  το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Σε περίπτωση οικογένειας, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ίσου ποσού για κάθε μέλος ξεχωριστά.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber