Μεταγενέστερη Αίτηση

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτηση σας από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας. Για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου θα πρέπει να έχετε λάβει από την Ελληνική Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου τελεσίδικη απορριπτική απόφαση και να έχετε νέους λόγους για τους οποίους ζητάτε να σας χορηγηθεί διεθνής προστασία (άσυλο).

Θα πρέπει να υποβάλετε τη μεταγενέστερη αίτηση στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που βρίσκεται πλησίον του τόπου διαμονής σας και να καταθέσετε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Μετά την κατάθεση της μεταγενέστερης αίτησης δεν θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα νέα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι σημαντικά για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Μόνο εάν γίνει δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Εάν η Υπηρεσία απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της  Αρχής Προσφυγών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην απόφαση που σας επιδόθηκε.

Εάν υποβάλετε δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση, κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης δεν προστατεύεστε από την απέλαση/επιστροφή.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber