Search
Close this search box.

Ηλεκτρονικά η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης παράτασης ισχύος αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε συνέχεια της ανάπτυξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “Μετανάστευση” του ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής, προχωρά στην διάθεση στους πολίτες τρίτων χωρών μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία θα αφορά στην παροχή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη τρίτης χώρας πιστοποίησης / βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετηθείσα νομοθεσία (άρθρο 156, ν. 4764/2020). 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης για την μετάβαση των υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο στην νέα ψηφιακή εποχή, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης των πολιτών τρίτων χωρών. Στόχος είναι  η χορήγηση ή  η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης να γίνεται ψηφιακά. Η δράση αυτή στοχεύει, αφενός στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και ταλαιπωρίας, δεδομένης και της τρέχουσας συγκυρίας λόγω της πανδημίας COVID 19, αφετέρου στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση της νομιμότητας των πολιτών τρίτων χωρών εν μέσω των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της επέκτασης της πανδημίας COVID 19, προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των αδειών πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως και τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους. 

Με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών τρίτων χωρών και των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες συναλλάσσονται μαζί τους, η Γενική Γραμματεία έχει ενσωματώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την 30η Δεκεμβρίου 2020 (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi) τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφου, το οποίο θα πιστοποιεί την παράταση των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135).  

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου είναι η εγγραφή του πολίτη τρίτης χώρας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας, ενώ το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνοδεύει τον τίτλο διαμονής, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε και να  επιδεικνύεται από τον κάτοχό του, κατά την επικοινωνία του με λοιπές υπηρεσίες, όταν και όπου αυτό απαιτείται.  

Οδηγίες για την εγγραφή των πολιτών τρίτων χωρών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/, ενώ, παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που μια άδεια διαμονής παρατείνεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, η σχετική πληροφορία α) αναρτάται στην πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας (https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/) και β) παρέχεται, μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι οποίες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του ΟΠΣ Μετανάστευση. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση της παράτασης ισχύος επισυνάπτονται στο παρόν προς ενημέρωση. 

Έκδοση «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» 

 Για να εκδώσετε «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος»  πρώτα θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ραντεβού.  https://portal.immigration.gov.gr/login 

 Βήμα 1 

Εγγραφή μπορούν να κάνουν όσοι έχουν στην κατοχή τους  Είδος τίτλου διαμονής  ΑΥΤΟΤΕΛΗ, ΒΙΝΙΕΤΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και  ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ εφόσον  δεν έχουν παρέλθει 12 μήνες  από την ημερομηνία λήξης του εντύπου.  

Βήμα 2 

Πριν την εγγραφή θα πρέπει να διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες  Εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://portal.immigration.gov.gr/docs/taskhelp/user_auth.register

Προσοχή

Για να εντοπίσετε το “Είδος τίτλου διαμονής”  (Είδος Άδειας Διαμονής) που κατέχετε και τον “Αριθμό τίτλου διαμονής” (Αριθμός Αδείας) επισκεφτείτε το  σύνδεσμό: 

https://portal.immigration.gov.gr/docs/eidh_entypvn

 Βήμα 3 

Θα πρέπει στην εγγραφή να συμπληρώσετε τα στοιχεία ταυτοποίησης όπως αυτά αναγράφονται στον  τίτλο διαμονής

 Βήμα 4 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την  Εγγραφή και θέλετε να εκδώσετε «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» θα πρέπει επιλέξετε «Έκδοση βεβαίωσης Παράτασης».  

 Βήμα 5 

Στα πεδία “ Είδος τίτλου διαμονής” και “Αριθμό τίτλου διαμονής” θα πρέπει να συμπληρώσετε ότι συμπληρώσατε κατά την εγγραφή και να επιλέξετε Τέλος 

 Βήμα 6 

Μπορείτε να εκτυπώσετε την «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber