Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ (2.637.639 €) (3.244.295,97 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τα είδη:

  • Α. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (144.000 ώρες)
  • Β. Παροχή υπηρεσιών Μετάφρασης (200.000 λέξεις)
  • Γ. Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών (42.800 ώρες)
  • Δ. Παροχή υπηρεσιών Μετάφρασης (24.390 λέξεις)

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 4/4/2016 και ώρα 15:00 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 21989) (www.promitheus.gov.gr), με Α/Α Συστήματος 21989. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 8/4/2016 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber