Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια – διανομή ύδατος για τις ανάγκες υδροδότησης της Κ.Ε.Δ. Σάμου»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, βάσει του άρ. 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την «Προμήθεια – διανομή ύδατος για τις ανάγκες υδροδότησης της Κ.Ε.Δ. Σάμου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού, να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 28/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

 

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber