ΤΕΑ – Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: Από ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Προϋπολογισμός: 2.250.000,00€
Κωδικός πρόσκλησης: 046

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης που βρίσκονται στις περιοχές των ελληνικών συνόρων, με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της ΥΠ.Υ.Τ. και να εφαρμόζονται οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 28.200.000,00 €
Κωδικός Πρόσκλησης: 045

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, για υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύ σοβαρές προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 16.400.000,00 €
Κωδικός Πρόσκλησης: 043

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της προμήθειας ενσωματωμένων και φορητών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του ΛΣ/ΕΛΛ.ΑΚΤ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και και Πέμπτη 31/12/2020.
Δικαιούχοι:
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εξωτερικών
Προϋπολογισμός: 43.144.566,00€
Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, οι προτάσεις μπορεί να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες / τομείς:

  1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)
  2. Schengen Information System (SIS)
  3. Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ΤΠΕ.
Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018
Πλήρωση θέσεων:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων Πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

210 3256550 – Κουτρούτσου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Μονάδας Γ

Συνημμένα Αρχεία

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Τρίτη 31/03/2020
Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€
Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για τον έλεγχο
και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού,
εκπαίδευσης και απαραίτητου εξοπλισμού αυτού, από τις υπηρεσιακές μονάδες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Η χρηματοδότηση
των ανωτέρω μέσω της δράσης θα έχει διάρκεια 12 μηνών.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 30/05/2019 - 31/12/2019
Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Προϋπολογισμός: 8.600.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων  Έρευνας και Διάσωσης (SAR) μέσω της ενίσχυσης των μέσων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Ειδικότερα, η δράση δύναται να περιλαμβάνει :

  • Την προμήθεια συστημάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τύπου Drone,  καθώς και στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των επίγειων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Την προμήθεια Ηλεκτρο/Οπτικών (Η/Ο) συστημάτων καθώς και συμπληρωματικού εξοπλισμού για τα μέσα που εκτελούν επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης θαλασσίων συνόρων και Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Συνημμένα Αρχεία

Εθνικό Πρόγραμμα: TEA
Περίοδος Υποβολής: 28/12/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 62.000.000,00€
Κωδικός Πρόσκλησης: 029

H προκηρυσσόμενη Δράση στοχεύει στην προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της Ε.Ε. με την έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020
Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 300.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 025

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην εκπαίδευση συνοριοφυλάκων- στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης συνόρων.

Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ανωτέρω προσωπικού για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων συνοριακής φύλαξης που επιτελούν σύμφωνα με τις καταστατικές αρμοδιότητες και την πολιτειακή αποστολή του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης  στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020
Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 15.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 024
Η προκηρυσσόμενη Δράση στοχεύει στην λειτουργική ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του εκσυγχρονισμού, της αναβάθμισης και της διατήρησης της λειτουργικής και επιχειρησιακής ικανότητας  των μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης (επιτήρησης) των θαλασσίων συνόρων, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.
Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: TEA
Περίοδος Υποβολής: 24/04/2018 - 25/04/2018
Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Προϋπολογισμός: 1.500.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Η δράση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη συνέχιση χρηματοδότησης της δράσης «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», η οποία χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έως 30/04/2018. Η εν λόγω δράση αφορά στην ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.), τη λειτουργία των οποίων συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και των αιτούντων άσυλο. Συγκεκριμένα, η συνέχιση της χρηματοδότησης αφορά στην ανανέωση των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2017 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (αρ. πρωτ. 16.1/9629/10.8.17 – ΑΔΑ: 685Τ465ΧΘΕ-Φ1Φ)  από 1/5/2018 και για 12 μήνες.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 14/03/2018 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης
Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€
Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) με διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Οι υπηρεσίες διερμηνείας αποτελούν κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας και της αποστολής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που αφορά στην αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: TEA
Περίοδος Υποβολής: 21/09/2017 - 29/09/2017
Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 015

Η προκηρυσσόμενη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων.

Ειδικότερα, η δράση δύναται να περιλαμβάνει:

  • Επιχειρήσεις επιτήρησης-περιπολίας των θαλάσσιων συνόρων για τον έλεγχο και  την παρακολούθηση των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών.
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προσφύγων – μεταναστών.
  • Προστασία ανθρώπινης ζωής, μέσω αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017
Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ
Προϋπολογισμός: 400.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης  των Εθνικών Προγραμμάτων του  Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων των ανωτέρω Ταμείων.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 02/02/2017 - 02/03/2017
Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Προϋπολογισμός: 3.500.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), κυρίως των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η επιχειρησιακή ικανότητα της ΥΠ.Υ.Τ. και να ολοκληρώνονται άμεσα και έγκαιρα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 11/10/2016 - 25/10/2016
Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Προϋπολογισμός: 60.000.000€
Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Η προκηρυσσόμενη δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στα σύνορα της χώρας λόγω των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Συνημμένα Αρχεία
Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber