Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα η 3η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΗΠ465ΦΘΕ-ΟΟΦ).
Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από το άρθρο 9 του Ν. 4332/2015 για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος.
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber