Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τριάντα επτά (37) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της και για τις ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο που αναγράφονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: » Ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης».

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 10 Ιουνίου 2015.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber