Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 69486.

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Π.Γ.Α. Αττικής και των Π.Γ.Α. και Α.Κ.Α. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 69486).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ(550.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (682.000,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Για τη σύμβαση υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης, για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, ποσού διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (275.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή τριακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (341.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 – 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. 140368/24.12.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ004330307, Α.Δ.Α.: 6ΠΘ8465ΧΙ8-ΑΔ0) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα οικονομικής προσφhttps://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/Υποδειγμα-doc.docxοράς(doc)

Προκήρυξη_Ψ4Ν2465ΧΘΕ-ΒΨ0

Διακήρυξη_608Λ465ΧΘΕ-https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/Διακήρυξη_608Λ465ΧΘΕ-478.pdf478

espd_signed (pdf)

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber